Skip to content

Kế toán doanh nghiệp: các dạng và mức độ chi tiết

November 17, 2012

Các bài viết liên quan:

 1. Làm báo cáo tài chính.
 2. Nhưng mẫu báo cáo tài chính.
 3. Làm báo cáo tài chính năm 2012.
 4. Bảng báo cáo tài chính .
 5. Bảng báo cáo tài chính cuối năm.
 6. Những hướng dẫn để làm báo cáo tài chính.
 7. Những hướng dẫn làm báo cáo thuế.
 8. Cách làm báo cáo tài chính cuối năm.
 9. Dịch vụ báo cáo tài chính.
 10. Dịch vụ báo cáo tài chính trọn gói cuối năm.

Dạng kế toán bắt buộc trong công tác kế toán doanh nghiệp là kế toán tổng hợp trên các tài khoản theo một dạng tiền tệ. Đối với kế toán tài chính ở Việt Nam là Tiền Việt Nam (VND). Theo loại tiền tệ này, chúng ta sẽ lập ra bảng cân đối kế toán và các báo cáo khác.

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính - kế toán doanh nghiệp: các dạng và mức độ chi tiết
Một số tài sản doanh nghiệp đòi hỏi cần được lưu trữ
Một số tài sản doanh nghiệp đòi hỏi cần được lưu trữ lại theo số lượng hoặc theo số đo hiện vật. Ví dụ: nguyên vật liệu, hàng hoá… Việc kế toán theo giá trị hiện vật được hiểu là tiến hành theo các tài khoản riêng biệt. Chúng ta sẽ lưu trữ thông tin kế toán theo một dạng nữa: kế toán theo số lượng (kế toán số lượng)
Một số tài khoản liên quan đến kế toán các khoản vay nợ cần được thể hiện không chỉ theo một loại tiền tệ mà có thể theo nhiều loại tiền tệ khác (riêng biệt theo từng loại ngoại tệ), cũng như giá trị tương đương theo dạng tiền tệ kế toán. Ví dụ, trong Quỹ tiền mặt có thể có nhiều loại tiền tệ khác nhau, khi đó cần biết xem trên tài khoản có bao nhiêu tiền Việt Nam, tiền USD, tiền EUR và giá trị tương đương tiền Việt của chúng là bao nhiêu.

 Một số tài sản doanh nghiệp đòi hỏi cần được lưu trữ

Mỗi bước đi của kế toán đều có liên quan đến doanh nghiệp
Chúng ta cũng cần chú ý xem xét một nhiệm vụ kế toán nữa – kế toán theo ngoại tệ thứ ba” (“Thứ nhất” là tiền tệ kế toán chính, “Thứ hai” là tiền tệ dùng cho việc kế toán nhiều loại ngoại tệ).
Ví dụ, ngoại tệ thứ ba có thể dùng cho một tập đoàn lớn liên quốc gia, khi mà cần lập ra 2 báo cáo: báo cáo theo tiền tệ địa phương (Tiền Việt Nam) và báo cáo theo USD.

 Một số tài sản doanh nghiệp đòi hỏi cần được lưu trữ

luôn cần có sự lưu trữ trong giao dịch
Nếu như cần chi tiết hoá một số tài khoản theo các mục (danh sách hàng hoá hoặc theo đối tác) thì dạng kế toán này được tiến hành song song với kế toán tổng hợp và được gọi là kế toán phân tích (hay kế toán chi tiết). Việc quản lý danh sách các đối tượng phân tích (đối tượng chi tiết) được thực hiện trên cơ sở khái niệm dạng Khoản mục (Extra-Dimension Type). Một đối tượng phân tích của kế toán phân tích được gọi là “Khoản mục” (Extra-Dimension).

 Một số tài sản doanh nghiệp đòi hỏi cần được lưu trữ

Khác với tiểu khoản, khi mà việc kế toán được chi tiết hoá theo cả tài khoản, kế toán phân tích cho phép chi tiết hoá theo một hay nhiều dạng khoản mục.

Ví dụ, hàng hoá và kho bãi: một mặt hàng có thể có trong nhiều kho, và ngược lại, trong một kho có thể có nhiều mặt hàng.

Nguồn tin : Báo cáo tài chính

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: