Skip to content

Đối tượng và các phương pháp kế toán

November 17, 2012

Các bài viết liên quan:

  1. Làm báo cáo tài chính.
  2. Nhưng mẫu báo cáo tài chính.
  3. Làm báo cáo tài chính năm 2012.
  4. Bảng báo cáo tài chính .
  5. Bảng báo cáo tài chính cuối năm.
  6. Những hướng dẫn để làm báo cáo tài chính.
  7. Những hướng dẫn làm báo cáo thuế.
  8. Cách làm báo cáo tài chính cuối năm.
  9. Dịch vụ báo cáo tài chính.
  10. Dịch vụ báo cáo tài chính trọn gói cuối năm.

Đối tượng của kế toán là toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp. Phương pháp kế toán được sử dụng là: kiểm kê (kiểm tra sự tồn tại thực tế của đối tượng kế toán cụ thể), chứng từ hoá (ghi nhận bằng giấy tờ) và ghi kép trên tài khoản.

hướng dẫn lập báo cáo tài chính - đối tượng và phương pháp kế toán

Hoạt động kế toán có vị trí quan trọng trong doanh nghiệp
Tài khoản

Là bảng dùng để nhóm các giao dịch đồng nhất với nhau, bao gồm hai phần: bên Nợ (Debit) và bên Có (Credit) dùng để ghi lại giá trị giao dịch bằng tiền. Tài khoản có thể có chia thành 2 dạng: Tài sản (Active) và Nguồn vốn (Passive). Tài khoản Tài sản là tài khoản mà số dư đầu và dư cuối bao giờ cũng nằm ở bên Nợ, tài khoản Nguồn vốn có số dư đầu và dư cuối nằm ở bên Có. Ngoài hai dạng tài khoản trên, có thể có tài khoản hỗn hợp, có nghĩa là tài khoản này vừa có tính Tài sản, vừa có tính Nguồn vốn, phụ thuộc vào vị trí của số dư nằm ở bên Nợ hay bên Có.

Giao dịch

hướng dẫn lập báo cáo tài chính - đối tượng và phương pháp kế toán

thực hiện giao dịch trọng sự tự động hóa
Dùng để phản ánh các hoạt động trong chu kỳ sống của doanh nghiệp.
Trong việc tự động hoá công tác kế toán của chúng ta, một giao dịch gồm nhiều bút toán, được hình thành trên cơ sở một chứng từ điện tử, tương tự như một chứng từ giấy mà chúng ta thường gặp trong kế toán thường ngày.

Bút toán

hướng dẫn lập báo cáo tài chính - đối tượng và phương pháp kế toán

Là một bản ghi kế toán thể hiện chi tiết một công việc cụ thể
Là một bản ghi kế toán thể hiện chi tiết một công việc cụ thể, thông thường bao gồm hai phần: bên Nợ và bên Có. Khi tổ chức kế toán như vậy, giá trị số tiền bao giờ cũng nằm ở bên Nợ của tài khoản này và bên Có của một tài khoản khác. Việc này được gọi là ghi kép. Quy tắc “ghi kép” minh họa cho chân lý: “không có gì tự nhiên sinh ra và không có gì tự nhiên mất đi”.

Có thể tồn tại một hình thức tổ chức kế toán khác được ứng dụng trong hệ thống các nước phương Tây, khi mà giá trị một bút toán có thể ghi theo bên Có của một tài khoản và nhiều Nợ của các tài khoản khác, hoặc ngược lại, một Nợ – nhiều Có. Tuy nhiên, điều này không vi phạm quy tắc ghi kép vì tổng giá trị vẫn được kiểm tra theo một giao dịch.

hướng dẫn lập báo cáo tài chính - đối tượng và phương pháp kế toán

Mỗi giao dịch để thành công đều cần sự thận trọng

Một điểm ngoại trừ của quy tắc ghi kép là nó không được áp dụng cho các tài khoản ngoại bảng. Khi hình thành các bút toán theo tài khoản ngoại bảng, không nhất thiết cần phải ghi lại các tài khoản đối ứng. Tài khoản ngoại bảng, ví dụ, có thể dùng để tiến hành kế toán các tài sản mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, như tài sản đi thuê, hàng hoá nhận bán ký gửi…

Nếu theo cách thức nhóm và tổng hợp thì tài khoản có thể chia thành hai dạng: tài khoản tổng hợp và tài khoản phân tích (chi tiết)

•      tài khoản tổng hợp dùng để tính số tổng theo giá trị bằng tiền
•      tài khoản phân tích dùng để lưu trữ các thông tin chi tiết. Tài khoản phân tích dùng để chi tiết hoá các thông tin của tài khoản tổng hợp theo các dạng đối tượng kế toán, đơn vị tính với các số liệu theo giá trị bằng tiền hoặc các số đo tự nhiên.

hướng dẫn lập báo cáo tài chính - đối tượng và phương pháp kế toán

Mối liên hệ giữa tài khoản tổng hợp và tài khoản phân tích như sau:

Số dư của tài khoản tổng hợp bao giờ cũng bằng với tổng số dư của các tài khoản chi tiết (tài khoản cấp dưới) trực thuộc tài khoản tổng hợp đó. Tương tự như vậy cũng giống như số phát sinh.

Tất cả các tài khoản trong doanh nghiệp tập trung lại tạo thành hệ thống tài khoản.

Kết quả thông tin về hoạt động của doanh nghiệp có thẻ được in ra để sử dụng dưới các dạng báo cáo. Các thông tin này được hình thành từ các nhóm dữ liệu trên tài khoản kế toán. Các dạng báo cáo chính của doanh nghiệp bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh (lỗ – lãi), Báo cáo kết chuyển tiền tệ, Báo cáo công nợ với đối tác, Báo cáo về tình hình biến động vốn chủ sở hữu… Báo cáo chủ đạo (bảng cân đối kế toán) là bản báo cáo lập trên cơ sở ghi kép.

Tóm lại, mức độ đầy đủ và chi tiết của các báo cáo trên phụ thuộc vào mức độ cần thiết thâu tóm các hoạt động của doanh nghiệp trong công tác kế toán (kế toán quản trị và kế toán tài chính).

Nguồn tin : Báo cáo tài chính

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: